נוהל התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים - בשגרה


אוניברסיטת בר-אילן מעמידה מערך התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים ולסטודנטים הורים שבני זוגם משרתים במילואים בהתאם לכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), תשע"ב-2012, כמפורט להלן, הנוהל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אולם האמור בו חל על גברים ונשים כאחד.(מעודכן לתאריך 31.12.23)

הסבר מושגים בנוהל

"היעדרות בשל שירות מילואים" - היעדרות בתקופת לימודים או בתקופת בחינות בשל שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים;
"מטלה" - תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט;
"סטודנט הורה" - סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים;
"שירות מילואים" - כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;
"שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד" – שירות מילואים על פי קריאה לשירות לפי הוראות סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, או על פי קריאה לשירות במצב מיוחד כמשמעותה בסעיף 9(א) לחוק שירות המילואים.

תחומי הסיוע המיוחד למשרתים במילואים ולסטודנט הורה הנדונים בתקנות אלה

 1. זכות להיעדרות מחמת שירות המילואים
 2. בחינות מיוחדות, דחייה בהגשת עבודות, תרגילים, דוחות מעבדה וסיוע במילוי חובות אקדמיות אחרות
 3. זכות להשלמת מעבדות, סמינריונים, סיורים, סדנאות והכשרות מעשיות
 4. השלמת חומר הלימודים בקורסים פרונטליים ובמעבדות.
 5. העדפות והקלות אקדמיות ומנהליות.
 6. פטור משכר לימוד בגין מטלות או לימודים שנדרשו בגלל שירות מילואים
 7. הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות.
 8. הגשת בקשה למלגה באיחור.
 9. זכויות לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים.
 10. סיוע בהגשת ולת"ם.
 11. סיוע נוסף (קשר מוגבר עם חברי הסגל במחלקה, התחשבות במתן ארכה למילוי החובות באנגלית כשפה זרה).

הגשת בקשה להתאמות

על מנת לקבל התאמות לפי נוהל זה, על הסטודנט להציג אישור על שירות מילואים בפועל (שלו או שלא בן הזוג), ולפי העניין על מנת לקבל התאמות מסוימות על הסטודנט להציג צו לשירות מילואים לפני יציאתו למילואים.

האישורים יוצגו לגורם האחראי למתן התאמות כמפורט בנוהל במועדים המפורטים בנוהל.

ניתן לפנות לרכזת מילואים בדיקנט הסטודנטים: גב' חיה נדיבי, וכן למנהלת מערך תמיכה בחייל המילואים בדיקנט הסטודנטים: גב' אפרת משה (להלן: בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים), במייל: mil.services@biu.ac.il 

מעבר לכך, בכל מחלקה קיימים רכזים מחלקתיים לשמירה על קשר אישי עם משרתי המילואים.

בנוסף, סטודנטים המעוניינים בכך יכולים להגיש בקשות לגורמים השונים באופן עצמאי באמצעות מערכת האינ-בר, ללא פנייה מקדימה לבעלי התפקידים הנ"ל בדיקנט הסטודנטים, אך מובן שיכולים לפנות לבעלי תפקידים אלה בכל שלב ועם כל בעיה שבה ייתקלו.

אחריות על מערך ההתאמות

דקן הסטודנטים
דקן הסטודנטים הוא הגורם האחראי מטעם האוניברסיטה לטיפול הכולל בכל מערך ההתאמות לסטודנטים ששירתו במילואים. ואלה סמכויותיו:

 1. קביעת ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות המוסד ובתיאום עם המרצה, לאחר קבלת בקשה להתאמות
 2. מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך ביצוען
 3. טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות
 4. תיאום בין המוסד ובין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית שירות  מילואים או לקיצורו, לרבות סיוע בהגשת הבקשה
 5. סיוע לסטודנטים בכל עניין אחר הנמצא במסגרת תפקידו

רכז מחלקתי

הרכז המחלקתי הוא האחראי לטיפול בעניינם של הסטודנטים ששירתו במילואים ובמסגרת תפקידו הוא משמש חוליה מקשרת בין הסטודנטים לבין המחלקה וגורמיה. בהנחיית דיקן הסטודנטים, מוסמך הרכז המחלקתי לטפל בנושאים הבאים:

 1. הנחיית חברי הסגל באשר לזכויות סטודנטים ששירתו במילואים.
 2. הדרכת הסטודנטים באשר לזכויותיהם.
 3. תיאום הקשר האישי - במידת הצורך - בין הסטודנט לבין חברי סגל במחלקה.
 4. הקמת המאגר של חברי סגל למתן שיעורי עזר והשלמה.
 5. תיאום הסדרים לקיום בחינות מיוחדות, בהנחיית מדור סטטוס ומדור בחינות.

הרכז המחלקתי הוא ראש המחלקה או מי שמונה מטעמו. רשימת הרכזים במחלקות מפורטת בקישור לנוהל זה.

יובהר כי הסטודנטים יכולים לפנות לבעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים בכל עניין, והפנייה לרכז המחלקתי היא חלופה נוספת עבורם.

 

היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

 1. סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישת נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 2. נוסף על האמור בסעיף 1.1, סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות המילואים כאמור בסעיף קטן זה, ואם תקופת השירות עלתה על 10 ימים, יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור; כל יום היעדרות כאמור יהיה בסמוך לאחר תום שירות המילואים.
 3. סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 4. נוסף על האמור בסעיף 1.3, סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ-5 ימי לימודים.

כתובת לפנייה לצורך קבלת ההתאמה: בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שייוועצו ברכז מחלקתי. ניתן לפנות גם דרך האינ-בר, כמפורט לעיל.

דחיית לימודים

 1. סטודנט ששירת במילואים 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או 14 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, רשאי לדחות את הקורס, ולחזור עליו בלא תשלום נוסף, בתנאי שעדיין לא נבחן, בתנאי שהקורס מתקיים בשנה שלאחר מכן*. זכות זו תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים, בשל היעדרות בתקופות האמורות בסעיף קטן זה
 2. *הערה: אם לא קיים קורס זהה לקורס הקודם, והסטודנט נרשם לקורס חילופי, יוכל הסטודנט להגיש בקשה לוועדת שכ"ל לפטור אותו מתשלום בגין הקורס שהוחלף
 3. בכל מקרה לא יאושר לסטודנט להיבחן יותר מ 2 מועדים
 4. אופן הגשת הבקשה:

  בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שייוועצו במדור תל"מ.

  למעוניינים בכך, ניתן לפנות ישירות באמצעות טופס פניה לאוניברסיטה - תל"ם – נושא הפניה: מילואים - בקשה להתאמות על סמך מילואים.

 

 

דחייה בהגשת עבודות (עבודה סמינריונית, פרויקט), תרגילים ובחנים

סטודנט שהמועד המקורי של הגשת עבודה, תרגיל, ובחנים וכל מטלה אחרת, חל בתקופת המילואים או 7 ימים לאחר תום המילואים, יהיה זכאי להגיש את הנדרש באיחור בהתאם למפורט להלן:

 1. סטודנט ששירת 5-7 ימי מילואים ברצף יקבל ארכה של 30 יום מיום סיום המילואים
 2. סטודנט ששירת במילואים 8 ימים ומעלה ברצף יקבל ארכה של 45 יום מיום סיום המילואים, ובכל מקרה לא פחות ממספר הימים שבהם שירת במילואים
 3. במקרה של חובה אקדמית אחרת שאינה מוגדרת מפורשות בנוהל זה מוסמך דיקן הסטודנטים לקבוע באופן פרטני את משך הדחייה המאושרת לכל סטודנט להשלמת חובותיו
 4. הסטודנט יהיה פטור מכל תשלום או קנס בגין הגשה מאוחרת זו
 5. הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, בהתאמה
 6. סטודנט שהפסיד עקב שירות מילואים של 14 יום ומעלה את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, יוכל לפנות לרכז המילואים בבקשה לארכה נוספת
 7. סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים של 14 יום ומעלה, ועקב כך הפסיד את מועד ההגשה של למעלה משמונה עבודות, יוכל לפנות לרכז המילואים בבקשה לארכה נוספת

כתובת לפנייה: : בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שייוועצו ברכז מחלקתי.

 

דחייה במילוי חובות במעבדות, עבודה מעשית וסדנאות

סטודנט שעקב שירות מילואים נעדר מקורס במעבדות, עבודה מעשית, סדנאות וכדומה יוכל להשלימן בתיאום עם המרצה בפרק זמן שייקבע על ידו, בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הנ"ל. מרצה הקורס רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לפטור את הסטודנט מהשלמת חובת ההשתתפות.

אם לדעת המרצה/המחלקה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו בשנה"ל הנוכחית, אזי באחריות המחלקה לשבץ את הסטודנט להשלמת חובותיו אלה במועד הקרוב ביותר בו יוצעו.

גם סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, מאחת הפעילויות הללו אשר התקיימו למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00 בתקופת שירות המילואים של בן-זוגו, יהיה זכאי להשלמה, פטור או השתתפות במועד מאוחר כאמור בסעיף זה.

מובהר בזאת שדחייה זו לא תגרור אחריה כל חיוב שהוא בשכ"ל

כתובת לפנייה: : בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שייוועצו ברכז מחלקתי.

 

בחינות מיוחדות

 1. סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים וכן סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסיד, ללא תשלום נוסף וללא תקורה
 2. סטודנט ששירת שירות מילואים ברצף במשך 9-2 ימים במהלך תקופת הבחינות או בסמוך לה, זכאי לא לגשת לבחינה המתקיימת בסמוך לחזרתו ולקבל מועד מיוחד על פי המפתח הבא:

* שירות מילואים רצוף של 3-2 ימים, רשאי לא להבחן בבחינה המתקיימת במהלך 24 שעות לאחר חזרתו מהשרות.

* שירות מילואים רצוף של 4-6 ימים, רשאי לא להבחן בבחינה המתקיימת במהלך 48 שעות לאחר חזרתו מהשרות.

* שירות מילואים רצוף של 9-7 ימים, רשאי לא להבחן בבחינה המתקיימת במהלך 72 שעות לאחר חזרתו מהשרות.

- אם נופלת שבת בתוך תקופת השעות שנמנו לעיל בין מועד החזרה מהמילואים לבין מועד הבחינה, היא לא תילקח בחשבון.

 1. סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, זכאי להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות. מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, או במהלך הסמסטר העוקב למועד קיום הבחינה, או במועד אחר שיציע המוסד, בהסכמת הסטודנט, שיתקיים לכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת למועד קיום הבחינה, והכול לפי בחירת הסטודנט.זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור
 2. סטודנט שערער על ציון מועד א' ובשל שירות המילואים הוקפאה תקופת ערעורו, ועד לקבלת תוצאות הערעור כבר נתקיים מועד ב', יוכל להבחן במועד מיוחד אם נדחה ערעורו
 3. מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה

* הבקשה תוגש רק לאחר מועד ב' ולא יאוחר משבועיים לאחר מועד זה (גם אם טרם פורסמו ציוני מועד ב' במועד הגשת הבקשה)

 למען הסר ספק, בכל מקרה זכאי הסטודנט להיבחן בשני מועדים בלבד

הבהרה: היה ועמדו לרשות הסטודנט שני מועדי בחינות בקורס שלמד, והוא לא ניצלם שלא בנסיבות המצדיקות קבלת מועד מיוחד בהתאם לכללי האוניברסיטה – לא יהיה זכאי למועד מיוחד נוסף לפי סעיף זה, אלא באישור מיוחד של סגן הרקטור.

אופן בקשת ההתאמה:

בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים. הם יפנו את הסטודנט למלא טופס בקשה למועד מיוחד בצירוף אישור על שירות המילואים, כמפורט להלן:

סטודנט לתואר ראשון -

באמצעות בקשה באינ-בר מידע אישי (אינ-בר - בקשות ואישורים - הגשת בקשה - מועד מיוחד - בקשת רישום למועד מיוחד (תואר ראשון)).

סטודנט לתואר שני -

באמצעות בקשה באינ-בר מידע אישי (אינ-בר - בקשות ואישורים - הגשת בקשה - בקשת רישום למועד מיוחד (תואר שני)).

סטודנט לתואר שלישי - 

על הסטודנט  להגיש את הבקשה על טופס בקשות שונות ולהעביר למחלקה בה הוא לומד.

הערה: סטודנט הזקוק לסיוע בשל פעילות צבאית חריגה (פעילות חד-יומית, עתודה או ימי מיונים לתלמידי תיכון הלומדים באוניברסיטה), יפנה לבעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים במיילים לעיל או בטל': 03-5318652.

 

אישור ללמוד קורס מתקדם "על תנאי" עד השלמת החובות האקדמיים בקורס המקדמי

 1. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת* או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על-תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה
 2. הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שנעדר בשעות המפורטות בסעיפים 1.3 ו- 1.4 לעיל בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו
*"דרישה מוקדמת" - השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת;

כתובת לפנייה: בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שייוועצו ברכז מחלקתי. ניתן לפנות גם דרך האינ-בר, כמפורט לעיל.

השלמת חומר לימודים בקורסים ורישום לקורסים

 1. סטודנט שנעדר משיעורים בשל שירות מילואים יהיה זכאי לקבל הקלטה מהשיעורים בהם נעדר, או סיכומים כתובים רשמיים של האוניברסיטה. (אפשרות זו לא תינתן בשיעורים של הכשרה, התנסות, תרגול מעשי או מעבדה)
 2. שיעורי עזר / השלמה

מטרת שיעורי העזר לסייע לסטודנט להשלים את החומר שהפסיד עקב שירות מילואים.

סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים 6 ימים ומעלה בסמסטר יהיה זכאי לשיעור עזר אחד (60 דקות), עבור כל יום מילואים , שבו היו לו לימודים בפועל, והוא נעדר מהם.

הסטודנט יבחר באילו קורסים הוא רוצה לקבל את שיעורי העזר. חלק מהשיעורים יינתנו בקבוצה

אופן הגשת הבקשה: באינ-בר מידע אישי - בקשות ואישורים - הגשת בקשה - חונכות אקדמית - שיעורי עזר לזכאים - בקשה לחונך/ת לשיעורי עזר למשרתי מילואים.

זכאויות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, בשעות המפורטות בסעיפים 1.3 ו-1.4 לעיל.

3. השאלת מודם

סטודנט שיוצא למילואים לתקופה של 4 ימים ומעלה, ברצף, בתקופת הלימודים יוכל לפנות בבקשה לקבל מודם בלשכת דקן הסטודנטים, אזור 509, חדר 19, אצל גב' אורית הראל.

קבלת המודם:

 •  מותנת בהצגת צו קריאה וחתימה על התחייבות החזרת המודם
 • המודם יינתן יומיים לפני תחילת שירות המילואים, לא ניתן לשריין מראש.

השימוש במודם ללא תשלום במשך כל תקופת המילואים

על הסטודנט להחזיר את המודם לא יאוחר משבוע מתום שירות המילואים.

המודמים יחולקו בהתאם לזמינות ועד גמר המלאי

כתובת לפנייה: בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים במיילים לעיל או בטל': 03-5318652.

4 צילומים

סטודנט שנעדר מלימודים בשל שירות במילואים זכאי ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד עבור כל יום מילואים, שבו היו לו לימודים בפועל, והוא נעדר מהם.

הבקשה לצילומים תוגש תוך שבוע ימים מתום ימי המילואים. כרטיס הצילום יינתן במרכז שירות וגיוס רק עם הצגת אישור מילואים.

זכאויות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

כתובת לפנייה: מרכז שירות וגיוס, אזור 502 / 19, טל': 9392*, 03-5317000.

5. חומר ביבליוגרפי

הסטודנט יהיה זכאי לקבלת החומר הביבליוגרפי וכל חומר לימוד אחר שחולק בקורסים במהלך שירות המילואים שלו.

כתובת לפנייה: בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שיפנו את הבקשה לרכז מחלקתי. ניתן לפנות גם לרכז מחלקתי באופן ישיר.

6. עדיפות בהשאלת ספרים שמורים, והארכת מועד השימוש בהם

סטודנט ששירת במילואים יהיה זכאי לקבל עדיפות בהשאלת ספרים וספרים "שמורים" בתקופה הסמוכה לחזרתו משירות המילואים, ותינתן לו ארכה נוספת לשימוש בספרים אלו.

זכאויות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

כתובת לפנייה: בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שיפנו את הבקשה לרכז מחלקתי. ניתן לפנות גם לרכז מחלקתי באופן ישיר.

7. עדיפות בחלון זמן ברישום לקורסים

סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לפני יציאתו למילואים.

יש לפנות למדור תל"מ לפני היציאה לשירות מילואים ולהציג צו מילואים (לא ניתן להקדים רישום מעבר ליום הראשון הפותח את מועדי הרישום).

אופן הגשת הבקשה:

בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שייוועצו במדור תל"מ.

למעוניינים בכך, ניתן לפנות ישירות באמצעות טופס פניה לאוניברסיטה - תל"ם – נושא הפניה: מילואים – בקשה להתאמות על סמך מילואים.

בניין 404/ 1, טל' 9392*, 03-5317000

8. הארכת המועד לשינויים בקורסים

סטודנט ששירת במילואים ב"תקופת השינויים" בקורסים, יוכל לערוך שינויים גם לאחר המועד שנקבע לכך, ולא יאוחר משבוע לאחר שובו משירות מילואים.

אופן הגשת הבקשה:

בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שייוועצו במדור תל"מ.

למעוניינים בכך, ניתן לפנות ישירות באמצעות טופס פניה לאוניברסיטה - תל"ם – נושא הפניה: מילואים – בקשה להתאמות על סמך מילואים.

 

הארכת לימודים

 1. סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב 2 סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד, תקורה או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו
 2. סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר אחד, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו

אופן הגשת הבקשה:

בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שייוועצו במדור תל"מ.

למעוניינים בכך, ניתן לפנות ישירות באמצעות טופס פניה לאוניברסיטה - תל"ם – נושא הפניה: מילואים – בקשה להתאמות על סמך מילואים.

הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות

 1. סטודנט לתואר ראשון אשר שירת במהלך שנת לימודים אחת שירות מילואים בהיקף של 14 יום לפחות, מהם שירות של 5 ימים לפחות ברצף, או שירות של 25 ימים לפחות גם ללא רצף ימים כאמור, יהיה זכאי לפטור מ-2 נ"ז (=1 ש"ש)
 2. הפטור יוענק מקורס כללי. סטודנטים שאינם מחויבים בקורס כללי, יקבלו פטור מקורס יסוד ביהדות או, אם אינם חייבים בקורס יסוד, פטור מקורס אחר שייקבע על-ידי המחלקה שבה הם לומדים. הזיכוי הנ"ל יינתן רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר ראשון, ובתנאי שהסטודנט לא קיבל כבר זיכוי בגין פעילות חברתית או קהילתית בהתנדבות. זיכוי זה יינתן רק בגין שירות מילואים שהתקיים החל משנת הלימודים תשע"ט והלאה. פטור זה אינו מקנה פטור כספי משכר לימוד

אופן הגשת הבקשה:

בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שיפנו את הבקשה למדור סטטוס. ניתן לפנות למדור סטטוס גם ישירות באמצעות בקשה באינ-בר מידע אישי (אינ-בר - בקשות ואישורים - הגשת בקשה - בקשת פטור / הכרה בלימודים קודמים - פטור בגין מילואים)

 

סיוע נוסף

1. הגשת ולת"ם

סטודנט שנקרא לשירות מילואים בתקופת לימודיו ובתקופת הבחינות יוכל להגיש בקשה לולת"ם.

טופסי פניה לולת"ם ניתן להוריד מהאינטרנט בקישור הבא:

אופן הגשת הבקשה: בקשות לסיוע בהגשת ולת"ם ניתן להגיש לבעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שיפנו את הבקשה לרכז המילואים המחלקתי / מזכירות המחלקה. מי שיגיש בקשה ישירה ויפנה בבעיה, יכול לפנות בכל שלב לבעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים.

סטודנט הנתקל בבעיות בעניין זה יכול לפנות לדקן הסטודנטים בכתובת students.services@biu.ac.il

2. קשר מוגבר עם חברי הסגל במחלקה

סטודנט ששירת במילואים יוכל להיפגש עם חברי סגל במחלקה בשעות קבלה גמישות ולתקשר אתם באמצעות דואר אלקטרוני.

כתובת לפנייה: רכז מחלקתי וכמובן, למי שירצה בכך, יוכל לפנות ישירות למרצים ולמתרגלים.

התחשבות במתן ארכה למילוי החובות באנגלית כשפה זרה

סטודנט ששירת במילואים ולא עמד בדרישה לסיום לימודיו באנגלית כשפה זרה במועד, יוכל לפנות בבקשה להארכת המועד לוועדת החריגים, ביחידת סטטוס.

כל מקרה ידון לגופו של עניין.

אופן הגשת הבקשה: בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שיפנו את הבקשה למדור סטטוס. מי שירצה לפנות למדור סטטוס ישירות: בניין 404 / חדר 11, טל': 9392*, 03-5317000.

מלגות

 1. סטודנט הנמנה על כוחות המילואים, ומשרת בפועל, יהיה זכאי לנקודות זכות לצורך בחינת זכאותו לקבלת מלגה
 2. סטודנט שאיחר בהגשת בקשה למלגה עקב שירות מילואים יהיה רשאי להגיש את הבקשה למלגה תוך שבוע מתום שירות המילואים

כתובת לפנייה: בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שיפנו את הבקשה למדור מלגות. מי שירצה לפנות למדור מלגות ישירות: Milgot.office@biu.ac.il , טל': 03-5318501.

מעונות

 1. סטודנט הנמנה על כוחות המילואים ומשרת בפועל יהיה זכאי לנקודות זכות לצורך בחינת זכאותו לקבלת מעונות.

אופן הגשת הבקשה:

בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שיפנו את הבקשה למעונות, גם הוא בדיקנט הסטודנטים. מי שירצה לפנות למדור מעונות ישירות: Meonot.office@biu.ac.il , טל': 03-5318392.