סיוע נוסף

הגשת ולת"ם

סטודנט שנקרא לשירות מילואים בתקופת לימודיו ובתקופת הבחינות יוכל להגיש בקשה לולת"ם.

טופסי פניה לולת"ם ניתן להוריד מהאינטרנט בקישור הבא:

https://pa.miluim.idf.il/SIP_STORAGE/files/4/3894.pdf.

 בקשות לסיוע בהגשת ולת"ם ניתן להגיש לרכז המילואים המחלקתי / מזכירות המחלקה.

סטודנט הנתקל בבעיות בעניין זה יכול לפנות לדקן הסטודנטים בכתובת students.services@biu.ac.il

התחשבות במתן ארכה למילוי החובות באנגלית כשפה זרה

סטודנט ששירת במילואים ולא עמד בדרישה לסיום לימודיו באנגלית כשפה זרה במועד, יוכל לפנות בבקשה להארכת המועד לוועדת החריגים, ביחידת סטטוס.

כל מקרה ידון לגופו של עניין.

אופן הגשת הבקשה: טופס פניה לאוניברסיטה - מדור סטטוס

עדיפות בהשאלת ספרים שמורים, והארכת מועד השימוש בהם

סטודנט ששירת במילואים יהיה זכאי לקבל עדיפות בהשאלת ספרים וספרים "שמורים" בתקופה הסמוכה לחזרתו משירות המילואים, ותינתן לו ארכה נוספת לשימוש בספרים אלו.

זכאויות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

כתובת לפנייה: רכז מחלקתי.

עדיפות בחלון זמן ברישום לקורסים

סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לפני יציאתו למילואים.

יש לפנות למדור תל"מ לפני היציאה לשירות מילואים ולהציג צו מילואים (לא ניתן להקדים רישום מעבר ליום הראשון הפותח את מועדי הרישום).

אופן הגשת הבקשה: טופס פניה לאוניברסיטה - תל"ם

הארכת המועד לשינויים בקורסים

סטודנט ששירת במילואים ב"תקופת השינויים" בקורסים, יוכל לערוך שינויים גם לאחר המועד שנקבע לכך, ולא יאוחר משבוע לאחר שובו משירות מילואים.

אופן הגשת הבקשה: טופס פניה לאוניברסיטה - תל"ם

קשר מוגבר עם חברי הסגל במחלקה

סטודנט ששירת במילואים יוכל להיפגש עם חברי סגל במחלקה בשעות קבלה גמישות ולתקשר אתם באמצעות דואר אלקטרוני.

כתובת לפנייה: רכז מחלקתי.