דחייה במילוי חובות אקדמיות

דחייה בהגשת עבודות (עבודה סמינריונית, פרויקט), תרגילים ובחנים

סטודנט שהמועד המקורי של הגשת עבודה, תרגיל, ובחנים וכל מטלה אחרת, חל בתקופת המילואים או 7 ימים לאחר תום המילואים, יהיה זכאי להגיש את הנדרש באיחור בהתאם למפורט להלן:

  1. סטודנט ששירת 5-7 ימי מילואים ברצף יקבל ארכה של 30 יום מיום סיום המילואים.
  2. סטודנט ששירת במילואים 8 ימים ומעלה ברצף יקבל ארכה של 45 יום מיום סיום המילואים, ובכל מקרה לא פחות ממספר הימים שבהם שירת במילואים.
  3. במקרה של חובה אקדמית אחרת שאינה מוגדרת מפורשות בנוהל זה מוסמך דיקן הסטודנטים לקבוע באופן פרטני את משך הדחייה המאושרת לכל סטודנט להשלמת חובותיו.
  4. הסטודנט יהיה פטור מכל תשלום או קנס בגין הגשה מאוחרת זו.
  5. הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, בהתאמה.
  6. סטודנט שהפסיד עקב שירות מילואים של 14 יום ומעלה את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, יוכל לפנות לרכז המילואים בבקשה לארכה נוספת.
  7. סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים של 14 יום ומעלה, ועקב כך הפסיד את מועד ההגשה של למעלה משמונה עבודות, יוכל לפנות לרכז המילואים בבקשה לארכה נוספת.

 

כתובת לפנייה: רכז מחלקתי.

 

דחייה במילוי חובות במעבדות, עבודה מעשית וסדנאות

 

  1. סטודנט שעקב שירות מילואים נעדר מקורס במעבדות, עבודה מעשית, סדנאות וכדומה יוכל להשלימן בתיאום עם המרצה בפרק זמן שייקבע על ידו, בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הנ"ל. מרצה הקורס רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לפטור את הסטודנט מהשלמת חובת ההשתתפות.

אם לדעת המרצה/המחלקה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו בשנה"ל הנוכחית, אזי באחריות המחלקה לשבץ את הסטודנט להשלמת חובותיו אלה במועד הקרוב ביותר בו יוצעו.

גם סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, מאחת הפעילויות הללו אשר התקיימו למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00 בתקופת שירות המילואים של בן-זוגו, יהיה זכאי להשלמה, פטור או השתתפות במועד מאוחר כאמור בסעיף זה.

מובהר בזאת שדחייה זו לא תגרור אחריה כל חיוב שהוא בשכ"ל.

כתובת לפנייה: רכז מחלקתי.

אישור ללמוד קורס מתקדם "על תנאי" עד השלמת החובות האקדמיים בקורס המקדמי

  1. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת* או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על-תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.
  2. הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שנעדר בשעות המפורטות בסעיפים 1.3 ו- 1.4 לעיל בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו .
*"דרישה מוקדמת" - השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת;

כתובת לפנייה: רכז מחלקתי.