זכויות בני זוג של משרתי מילואים

זכויות בני זוג של משרתי מילואים

"סטודנט הורה" - סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים; ובן/ בת זוגו משרת במילואים בתקופת לימודים או בחינות.

היעדרות משיעורים

סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

בנוסף, סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ- 5 ימי לימודים.

כתובת לפנייה לצורך קבלת ההתאמה: רכז מילואים מחלקתי.

מועדים מיוחדים

סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסיד, ללא תשלום נוסף וללא תקורה.

סטודנט הורה שבן/בת זוגו שירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט הורה שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות בן/בת זוגו שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או סטודנט הורה שבן/בת זוגו שירת ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר, או בסמוך לו ולא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר.
 

אופן הגשת הבקשה:
תואר ראשון - פניה מנהלית באינ-בר מידע אישי - הגשת בקשה - מועד מיוחד - בקשת רישום למועד מיוחד עם מס' קורס וקבוצה זהים
תואר שני - פניה מנהלית באינ-בר מידע אישי - הגשת בקשה - בחירת קטגוריה: יש לבחור בקטגוריה הרלבנטית
תואר שלישי - על הסטודנט  להגיש את הבקשה על טופס בקשות שונות ולהעביר למחלקה בה הוא לומד.

 

שיעורי עזר

סטודנט הורה שבן/בת זוגו שירת שירות מילואים 6 ימים ומעלה בסמסטר יהיה זכאי לשיעור עזר אחד (60 דקות), עבור כל יום מילואים , שבו היו לו לימודים בפועל, והוא נעדר מהם. הסטודנט יבחר באילו קורסים הוא רוצה לקבל את שיעורי העזר . חלק מהשיעורים יינתנו בקבוצה. הבקשה לשיעורי עזר תוגש תוך שבוע ימים מתום ימי המילואים באמצעות פניה במייל, בצירוף אישור על ימי מילואים שבוצעו בפועל (צו קריאה לא יתקבל) ומערכת שעות של הסטודנט.

אופן הגשת הבקשה: פניה מנהלית באינ-בר מידע אישי - הגשת בקשה - חונכות אקדמית - שיעורי עזר לזכאים - בקשה לחונך/ת לשיעורי עזר לסטודנטים במילואים.

 

צילומים והדפסות

לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו מלימודים בשל שירות במילואים זכאי ל- 50  צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד עבור כל יום מילואים, שבו היו לו לימודים בפועל, והוא נעדר מהם. הבקשה לצילומים תוגש תוך שבוע ימים מתום ימי המילואים. כרטיס הצילום יינתן במרכז שירות וגיוס רק עם הצגת אישור מילואים.

כתובת לפנייהמרכז שירות וגיוס, אזור 502 / 19, טל': 9392*, 03-5317000.

 

דחיית קורסים והארכת לימודים

דחיית קורסים
סטודנט הורה שבן/בת זוגו שירת במילואים 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או 14 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, רשאי לדחות את הקורס, ולחזור עליו בלא תשלום נוסף, בתנאי שעדיין לא נבחן, בתנאי שהקורס מתקיים בשנה שלאחר מכן.

*הערה: אם לא קיים קורס זהה לקורס הקודם, והסטודנט נרשם לקורס חילופי, יוכל הסטודנט להגיש בקשה לוועדת שכ"ל לפטור אותו מתשלום בגין הקורס שהוחלף.

דחייה בהגשת עבודות (עבודה סמינריונית, פרויקט), תרגילים ובחנים

סטודנט שהמועד המקורי של הגשת עבודה, תרגיל, ובחנים וכל מטלה אחרת, חל בתקופת המילואים או 7 ימים לאחר תום המילואים, יהיה זכאי להגיש את הנדרש באיחור בהתאם למפורט להלן:

  • סטודנט הורה שבן/בת זוגו שירת 5-7 ימי מילואים ברצף יקבל ארכה של 30 יום מיום סיום המילואים.
  •  סטודנט הורה שבן/בת זוגו שירת במילואים 8 ימים ומעלה ברצף יקבל ארכה של 45 יום מיום סיום המילואים, ובכל מקרה לא פחות ממספר הימים שבהם בן/בת זוגו שירת במילואים.
  •  במקרה של חובה אקדמית אחרת שאינה מוגדרת מפורשות בנוהל זה מוסמך דקן הסטודנטים לקבוע באופן פרטני את משך הדחייה המאושרת לכל סטודנט להשלמת חובותיו.
  • הסטודנט יהיה פטור מכל תשלום או קנס בגין הגשה מאוחרת זו.
  •  הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, בהתאמה.
  • סטודנט שהפסיד עקב שירות מילואים של 14 יום ומעלה את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, יוכל לפנות לרכז המילואים בבקשה לארכה נוספת.
  •  סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים של 14 יום ומעלה, ועקב כך הפסיד את מועד ההגשה של למעלה משמונה עבודות, יוכל לפנות לרכז המילואים בבקשה לארכה נוספת. כתובת לפנייה: רכז מחלקתי.

הארכת לימודים
סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר אחד, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

אופן הגשת הבקשה: פניה מנהלית באינ-בר מידע אישי - הגשת בקשה - בקשת פטור / הכרה בלימודים קודמים - פטור בגין מילואים.