נקודות זכות

סטודנט לתואר ראשון אשר שירת במהלך שנת לימודים אחת שירות מילואים בהיקף של 14 יום לפחות, מהם שירות של 5 ימים לפחות ברצף, או שירות של 25 ימים לפחות גם ללא רצף ימים כאמור, יהיה זכאי לפטור מ-2 נ"ז (=1 ש"ש).

הפטור יוענק מקורס כללי. סטודנטים שאינם מחויבים בקורס כללי, יקבלו פטור מקורס יסוד ביהדות או, אם אינם חייבים בקורס יסוד, פטור מקורס אחר שייקבע על-ידי המחלקה שבה הם לומדים. הזיכוי הנ"ל יינתן רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר ראשון, ובתנאי שהסטודנט לא קיבל כבר זיכוי בגין פעילות חברתית או קהילתית בהתנדבות. זיכוי זה יינתן רק בגין שירות מילואים שהתקיים החל משנת הלימודים תשע"ט והלאה. פטור זה אינו מקנה פטור כספי משכר לימוד.

אופן הגשת הבקשה: פניה מנהלית באינ-בר מידע אישי - הגשת בקשה - בקשת פטור / הכרה בלימודים קודמים - פטור בגין מילואים.