שיעורי עזר / השלמת חומר לימודים

הקלטת הרצאות

ההרצאות יוקלטו ויועמדו לשימוש הסטודנטים באתרי הקורסים. 

שיעורי עזר

סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים 6 ימים ומעלה בסמסטר יהיה זכאי לשיעור עזר אחד (60 דקות), עבור כל יום מילואים , שבו היו לו לימודים בפועל, והוא נעדר מהם.

הסטודנט יבחר באילו קורסים הוא רוצה לקבל את שיעורי העזר . חלק מהשיעורים יינתנו בקבוצה. 

אופן הגשת הבקשה: בקשה מנהלית - הגשת בקשה - חונכות אקדמית - שיעורי עזר לזכאים - בקשה לחונך/ת לשיעורי עזר למשרתי מילואים

צילומים והדפסות

סטודנט שנעדר מלימודים בשל שירות במילואים זכאי ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד עבור כל יום מילואים, שבו היו לו לימודים בפועל, והוא נעדר מהם.

הבקשה לצילומים תוגש תוך שבוע ימים מתום ימי המילואים. כרטיס הצילום יינתן במרכז שירות וגיוס רק עם הצגת אישור מילואים. 

כתובת לפנייה: מרכז שירות וגיוס, אזור 502 / 19, טל': 9392*, 03-5317000.