בקשת מועד מיוחד בבחינות

 • סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסיד, ללא תשלום נוסף וללא תקורה.
 • סטודנט ששירת שירות מילואים ברצף במשך 9-2 ימים במהלך תקופת הבחינות או בסמוך לה, זכאי לא לגשת לבחינה המתקיימת בסמוך לחזרתו ולקבל מועד מיוחד על פי המפתח הבא:
 • שירות מילואים רצוף של 3-2 ימים, רשאי לא להבחן בבחינה המתקיימת במהלך 24 שעות לאחר חזרתו מהשירות.
 • שירות מילואים רצוף של 4-6 ימים, רשאי לא להבחן בבחינה המתקיימת במהלך 48 שעות לאחר חזרתו מהשירות.
 • שירות מילואים רצוף של 9-7 ימים, רשאי לא להבחן בבחינה המתקיימת במהלך 72 שעות לאחר חזרתו מהשירות.
 • אם נופלת שבת בתוך תקופת השעות שנמנו לעיל בין מועד החזרה מהמילואים לבין מועד הבחינה, היא לא תילקח בחשבון.
 • סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, זכאי להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות. מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, או במהלך הסמסטר העוקב למועד קיום הבחינה, או במועד אחר שיציע המוסד, בהסכמת הסטודנט, שיתקיים לכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת למועד קיום הבחינה, והכול לפי בחירת הסטודנט.
 • סטודנט שערער על ציון מועד א' ובשל שירות המילואים הוקפאה תקופת ערעורו, ועד לקבלת תוצאות הערעור כבר יתקיים מועד ב', יוכל להבחן במועד מיוחד אם נדחה ערעורו. 
 • מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.
 • הבקשה תוגש רק לאחר מועד ב' ולא יאוחר משבועיים לאחר מועד זה (גם אם טרם פורסמו ציוני מועד ב' במועד הגשת הבקשה).
 • למען הסר ספק, בכל מקרה זכאי הסטודנט להיבחן בשני מועדים בלבד.

הבהרה: היה ועמדו לרשות הסטודנט שני מועדי בחינות בקורס שלמד, והוא לא ניצלם שלא בנסיבות המצדיקות קבלת מועד מיוחד בהתאם לכללי האוניברסיטה – לא יהיה זכאי למועד מיוחד נוסף לפי סעיף זה, אלא באישור מיוחד של סגן הרקטור. 

אופן הגשת הבקשה

תואר ראשון - פניה מנהלית באינ-בר מידע אישי - הגשת בקשה - מועד מיוחד - בקשת רישום למועד מיוחד עם מס' קורס וקבוצה זהים

תואר שני - פניה מנהלית באינ-בר מידע אישי - הגשת בקשה - בחירת קטגוריה: יש לבחור בקטגוריה הרלבנטית

תואר שלישי - על הסטודנט  להגיש את הבקשה על טופס בקשות שונות ולהעביר למחלקה בה הוא לומד.

הערה: סטודנט הזקוק לסיוע בשל פעילות צבאית חריגה (פעילות חד-יומית, עתודה או ימי מיונים לתלמידי תיכון הלומדים באוניברסיטה), יפנה למדור קבילות וזכויות סטודנטים בלשכת דקן הסטודנטים ופנייתו תטופל באופן פרטני.